Sfinții zilei

†) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Valentina (Harți).

Sfântul Mucenic Haralambie a trăit în vremea împărăţiei lui Septimiu Sever (193-211) şi s-a făcut vestit cu puterea credinţei sale şi cu râvna în propovăduirea lui Hristos. El era preot al creştinilor din Magnezia, în Asia Mică (Turcia de astăzi).În acea vreme era mai-mare al cetăţii păgânul dregător Luchian. Acesta, nesuferind cuvintele şi râvna propovăduirii bătrânului preot Haralambie, care avea atunci vârsta de 113 ani, a poruncit ostaşilor să fie prins și dus la judecată. Sfântul a mărturisit fără frică pe Hristos, drept aceea, dregătorul a poruncit să fie dezbrăcat de hainele sale şi, după ce i-au jupuit tot trupul cu unghii de fier, i-au tăiat fâşii de piele de pe trup.  Sfântul Haralambie, grav rănit, a zis: „Mulţumesc vouă, fraţilor, că, strujind trupul meu cel vechi şi bătrân, m-aţi înnoit, îmbrăcându-mi sufletul cu haina cea nouă a suferinţelor pentru Hristos.” În timpul torturilor, mâinile guvernatorului Lucian s-a lipit de trupul sfântului și au rămas acolo până în momentul în care Haralambie a făcut rugăciune. La vederea acestui fapt, toți cei care îl torturau s-au convertit la creștinism. Sfântul a fost legat şi dus la Antiohia, înaintea împăratului, și acolo marele Mucenic a îndurat felurite chinuri şi a făcut multe minuni. Cu harul lui Dumnezeu, acesta a vindecat un om posedat de un duh rău de 35 de ani și a înviat un tânăr. Aceste miracole au făcut-o chiar și pe Galina, fiica împăratului să se convertească la creștinism. Sfântul Mucenic Haralambie  este cunoscut ca fiind apărător de ciumă și de foamete. Istovit de atâtea cumplite chinuri, pe care a trebuit să le îndure, a fost condamnat la tăierea capului cu sabia. În timpul rugăciunii dinainte de moarte, cerurile s-au deschis și sfântul a văzut pe Hristos și pe îngerii săi. Sfântul Haralambie i-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de locul unde vor rămâne moaștele sale, ca acel loc să nu sufere niciodată de foame și de boli. Domnul i-a spus că o să-i îndeplinească dorințele și S-a ridicat la cer împreună cu sufletul martirului Haralambie. A murit înainte de a fi executat, la 10 februarie, anul 202. Moaștele sale au fost luate de fiica împăratului, Galina, care a crezut în Hristos. Capul Sfântului Haralambie se păstrează la Manastrirea „Sfântul Ștefan“ din Meteora, în biserica Mănăstirii Miclauseni, din Iași, se află moaștele a treizeci de sfinți, printre care și ale Sfântului Haralambie. Particele din moaștele sale sunt prezente la Mănăstirea Râșca și la Catedrala episcopală din Galați.  

Rugăciunea zilei

Rugăciunea Sfântului Haralambie către Domnul 

„Mare este taina aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoşata Ta slavă. Doamne, de-Ţi place Ţie, mă rog să dai slavă numelui Tău, ca oriunde se vor pune moaştele mele şi se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios, care să piardă rodurile. Ci să fie mai ales în locurile acelea pace şi sănătate trupească, mântuire sufletească şi îndestulare de grâu şi vin, cum şi înmulţire de dobitoace, pentru trebuinţa oamenilor. Doamne, Tu ştii că oamenii sunt trup şi sânge, iartă-le lor păcatele şi le dă îmbelşugare din rodurile pământului, ca, cu îndestulare, pentru osteneala lor, să se sature şi să se îndulcească, preamărindu-Te pe Tine, Dumnezeul lor, Dătătorul tuturor bunătăţilor; iar roua ce se pogoară de la Tine, să le fie tămăduire. O! Doamne Dumnezeul meu, varsă peste tot darul Tău şi îi izbăveşte de boala ciumei. Amin!”

 Gândul zilei

„Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi! Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura desăvârşirii. Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori! Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti. Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl.” – (Epistola Sf. Ap. Pavel către coloseni 3, 12-18)

Știai că?

Penitent este cel care se pocăieşte de păcate făcând penitenţă, îndeplinind un „canon“ (ca o pedeapsă) pe care i-l dă preotul, după spovedanie. Penitenţa (pocăinţa) constă, pe lângă rugăciuni, în metanii şi în împlinirea unor fapte bune (să îngrijească un bolnav, un bătrân, să ajute copii orfani, să sădească un pom, să facă o fântână, să ajute o biserică). Prin împlinirea canonului (epitimiei), penitentul trebuie să fie hotărât a se întări în virtute şi a se îndepărta de păcat. Cea mai aspră penitenţă este oprirea de la Sfânta Împărtăşanie (în cazul unor păcate de moarte). În Biserica veche ( sec. III – VI), penitenţa se făcea în public, fiind reglementată de disciplina penitenţială, care separa pe credincioşii fără păcate de păcătoşi (cei supuşi penitenţei), care erau obligaţi să rămână în pridvorul bisericii ori afară din biserică, şi nu mai aveau dreptul de a aduce daruri la biserică, nici de a participa la Sfânta Liturghie şi a se împărtăşi.

Pilda zilei

Ce este un sfânt?

Un băiat a mers la cumpărături cu mama sa. În drum spre piaţă au trecut pe lângă o mare Biserică Ortodoxă. Băiatul o privi şi spuse: „Mami, ia uite, ferestrele sunt chiar murdare”. Mama nu-i spuse nimic. Îl luă de mână şi-l conduse în Biserică. De aici ferestrele arătau frumos colorate şi luminoase. Atunci, băiatul se miră şi privi cu atenţie la vitralii. În faţă la altar sărea în ochi o fereastră foarte frumoasă cu figuri de sfinţi. Şi printr-o figură tocmai treceau razele soarelui, încât aceasta era foarte luminoasă. Băiatul întrebă: „Mami, cine este acesta?”. „Acesta în faţă, răspunse ea, este sfântul Ioan Botezătorul”. Câteva zile mai târziu băiatul a avut oră de religie. Profesorul i-a întrebat pe elevi: „Cine poate să-mi spună ce este un sfânt?”. Atunci se făcu mare linişte în clasă. Doar băiatul ridică mâna şi spuse: „Un sfânt este un om prin care străluceşte Soarele dreptății – Dumnezeu”.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Haralambie

*În unele zone ale țării în ziua Sfântului Haralambie oameni cer preotului să facă agheazmă la biserică, și cei care beau această agheasmă și au credință se pot vindeca de diverse boli. De asemenea, se mai foloseşte la stropitul gospodăriilor al vitelor şi al pomilor

* Se duce la biserică în această zi colivă şi colaci, pentru a fi sfinţite de preot. Apoi acestea se împart persoanelor bolnave.

*Tot de Sfântul Haralambie se fac pomeni pentru cei care au avut o moarte grea.

* Se spune că dacă plouă în această zi, ploaia va ține mult timp. În unele regiuni ale ţării, femeile fac un colăcel, îl rup în patru şi le aruncă spre cele patru puncte cardinale pentru a alunga duhurile şi spiritele rele departe de casă.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău