Sfinții zilei

Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului

Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru mântuire

„Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, în­tă­reşte-mi credinţa! Te iubesc, dar sporeşte-mi dra­gos­tea! Mă pocăiesc, dar fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întâiul meu Început! Te doresc ca pe cea mai înaltă dorinţă a mea! Îţi mulţumesc, ca Bine­fă­că­torului meu celui veşnic! Te chem ca pe puternicul meu Apărător. Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţuieşte-mă cu în­ţe­lepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu dreptatea Ta, mân­gâie-mă cu milostivirea Ta, apără-mă cu pute­rea Ta. Îţi închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, sufe­rin­ţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să gră­iesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine. Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că Tu voieşti să mă supun voii Tale şi făgăduiesc să fac tot ceea ce voieşti Tu. Te rog, cu umilinţă, luminează-mi mintea, oţe­leş­ te-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi sfinţeşte-mi sufletul! Dumnezeule Preabun, ajută-mă să mă curăţesc de greşelile trecute, să biruiesc ispitele viitoare şi să lucrez cuvenitele virtuţi. Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greşe­lile mele, de râvnă pentru binele aproapelui şi de defăimare pentru de­şer­tăciunile lumii. Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei şi cu­ dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor şi iertător vrăjmaşilor mei. Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu, ca să bi­ru­iesc cele şapte păcate de căpetenie, care sunt pricina tu­tu­ror păcatelor. Să biruiesc adică: mân­dria, prin sme­re­nie creştinească; iubirea de argint, prin milostenie; invidia, prin dragoste şi bucurie pentru binele aproa­pe­lui; desfrânarea, prin înfrâ­nare şi curăţie; lăcomia, prin cumpătare; mânia, prin răbdare; lenea, prin băr­bă­ţie creştinească. Asemenea să biruiesc şi toate cele­lal­te păcate şi patimi ce izvorăsc din acestea. Şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nădejdea şi dragostea. Dumnezeul meu, fă-mă înţelept întru lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri şi smerit în propăşire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi cu lua­re amin­te la rugăciuni şi în biserică, cumpă­tat la masă, repede la împlinirea datoriilor şi statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija să am totdeauna conştiinţă dreaptă, înfăţişare cuviin­cioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rânduială. Dă-mi harul Tău, ca să mă deprind a-mi stăpâni tot­dea­una patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a pă­zi legea Ta şi a dobândi mântuirea. Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătăţile pămân­teşti şi cât de mari sunt cele cereşti, cât de scurt este tim­pul aces­tei vieţi şi cât de nemărginită este veşni­cia. Aju­tă-mi să fiu întot­deauna gata de moarte şi să mă cu­tre­mur de ju­de­cata Ta, să scap de chinurile cele veşnice şi să do­bân­desc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin!”

Gândul zilei

„Pe calea iubirii urcăm spre Dumnezeu”- Fericitul Augustin

Știai că?

Troița este un simbol de cult creștin folosit în România. Aceasta poartă zonal alte denumiri, precum: „cruci la răscruci“ (în nordul Moldovei), „răstigniri“ (în Maramureș), „icoane“ (în Vâlcea), „rugi“ (în ținutul Pădurenilor), „lemne“ (în documentele mai vechi), „cruci“ (în Transilvania și Oltenia). Troițele sunt cruci din lemn sau piatră, cu diferite inscripții, sculpturi, icoane nelegate de cruce. Unele cruci sunt adăpostite în construcții de lemn sau piatră prevăzute cu o fereastră sau ușă de vizitare și care seamănă cu un mic altar având crucea, icoane de sfinți, ștergare, mănunchiuri de flori, busuioc și candele. Potrivit credinței populare, troițele se construiesc la intersecțiile drumurilor, pentru a alunga răul. Mircea Eliade afirma că troița sau stâlpul cerului are rol ritual și închipuie axul cosmic, pentru că, odată înălțat, teritoriul din jurul lui devine locuibil. Nicolae Iorga a scris că „Pe timpurile mai vechi decât domniile noastre, până și bisericile de lemn erau foarte rare. Atunci, în jurul unei astfel de cruci se făcea toată slujba. Ea înlocuia biserica, o rezuma în ce avea mai caracteristic”.

Pilda zilei

Într-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viaţa sa curată, a fost întrebat de un vecin:

– Cum faci tu de eşti totdeauna atât de mulţumit? Niciodată nu team văzut supărat.

– Foarte simplu – a răspuns celălalt, în fiecare dimineaţă, când mă trezesc, privesc întâi cerul. Aşa îmi aduc aminte de Dumnezeu, de milă şi de bunătate. Apoi privesc pământul. Astfel îmi amintesc de moarte şi de Judecata de Apoi. În cele din urmă, privesc în jurul meu lumea întreagă ce se trezeşte în fiecare dimineaţă la viaţă. Aşa mi-aduc aminte de semenii mei, de cei care suferă de boli sau neputinţe, de cei ce au o viaţă mai grea decât a mea şi pe care i-aş putea ajuta, în felul acesta mă bucur pentru ceea ce sunt şi pentru ceea ce pot face. Bunătatea izvorâtă din dragoste aduce totdeauna linişte şi mulţumire, atât în sufletul celui care primeşte cu recunoştinţă, cât şi în sufletul celui care dăruieşte cu drag. „Cine este bun mai bun să se facă şi cine a biruit ispita să se roage pentru cel care e încă în ispite.” (părintele Paisie Olaru )

Sursa: Realitatea Spirituala

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău