Sfinții zilei

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru preotul.   

Preacuviosul părintele nostru Benedict al Nursiei (n. 480 d.Hr. – d. 543) este unul dintre întemeietorii monahismului în Europa Apuseană. A scris o rânduială monahală care este respectată până astăzi de ordinul călugărilor benedictini din Apus şi a fost sursă de inspiraţie pentru alte rânduieli monahale apusene.    

 Rugăciunea zilei

Rugăciune către Sfântul Benedict de Nursia

„O, Sfinte al lui Dumnezeu şi făcătorule de minuni Benedicte, cine va putea cu adevărat să spună ostenelile tale cele din toată viaţa ta? De aceea mai mult te-ai sârguit de a ascunde isprăvile cele duhovniceşti decât a le arăta. Ai urât slava lumii şi ai fugit de dânsa până ce Dumnezeu a binevoit a te descoperi şi la vreme a te pune în sfeşnicul Bisericii Sale spre folosul monahilor şi al tuturor creştinilor. Cu multe daruri de la Dumnezeu ai fost împodobit şi ca un soare duhovnicesc în lume ai strălucit. Te-ai arătat desăvârşit în lucrarea tuturor faptelor bune şi prin pilda vieţii, mai mult decât prin vorbe, pe ucenicii tăi la calea mântuirii i-ai povăţuit. Tu, pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit şi, crucea ostenelilor şi a răbdării o ai dus până la sfârşit. Aceasta înţelegând, noi nevrednicii, despre sfânta ta viaţă şi crezând că mare îndrăzneală ai către Prea Bunul Dumnezeu, venim cu rugăminte către tine, să te rogi, ca prin mila Domnului şi prin sfintele tale rugăciuni, să dobândim milă şi iertare în toată viaţa noastră, în vremea sfârşitului şi în ziua judecăţii de apoi. Amin!”

 Gândul zilei

„Sunt, da, sunt căi cu mult mai bune decât calea postului, care ne pot deschide ușile îndrăznirii celei către Dumnezeu. Cel ce mănâncă și nu poate posti să facă milostenii mai bogate, să se roage cu mai multă stăruință, să fie cu mai multă râvnă la ascultarea cuvintelor dumnezeiești, la acestea boala trupului nu-i o piedică. Să se împace cu dușmanii, să alunge din sufletul său orice gând de răzbunare. De vrea să facă asta, a postit postul cel adevărat, acela care mai presus de toate îl cere de la noi Stăpânul. Că pentru aceasta poruncește și această abținere de la mâncăruri, ca înfrânându-ne săltările trupului, să-l facem plecat pentru împlinirea poruncilor. Dar dacă din pricina unei boli trupești nu vrem să avem ajutorul ce ni-l dă postul și arătăm și mai multă trândăvie pentru împlinirea faptelor bune, atunci fără să ne dăm seama ne păgubim cumplit. Dacă postul nu ne e de nici un folos, de ne lipsesc faptele bune de care am vorbit mai sus, apoi vom fi și mai trândavi de nu putem folosi nici leacul postului.

(…) Iar pe frații voștri, care din pricina unei slăbiciuni trupești nu pot să postească, îndemnați-i să nu lipsească de la această învățătură duhovnicească; învă­țați-i, spuneți-le cele grăite de mine, arătați-le că acela care mănâncă și bea cu măsură nu-i nevrednic să vină la biserică și să asculte predica; nevrednic e cel trândav, cel leneș. Spuneți-le cuvântul apostolic: Cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă; cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă; și mulțumește lui Dumnezeu (Romani 14, 6). Deci și cel ce postește mulțumește lui Dumnezeu, că a avut putere să ducă osteneala postului; și iarăși și cel ce mănâncă mulțumește lui Dumnezeu, pentru că aceasta cu nimic nu-i poate vătăma mântuirea sufletului, dacă vrea.”

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, Omilia X, I-II, în col. „Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 21, Ed. IBMBOR, București, 1987, pp. 116-117)

Știai că?

Închinarea, facerea semnului crucii este un gest ritual specific creştin. Este semnul mărturisirii credinţei creştine şi al slăvirii lui Dumnezeu. Închinarea este cel mai frecvent act liturgic, atât în cultul public cât şi în cultul particular. La intrarea în biserică preotul (şi credincioşii) se închină făcând semnul sfintei cruci, în numele Sfintei Treimi pe care o mărturisim, rostind: în numele Tatălui (şi mâna dreaptă, cu trei degete adunate, cel mare, arătător şi mijlociu se duce la frunte) şi al Fiului (mâna dreaptă se duce pe piept) şi al Sfântului Duh (mâna se aşează pe umărul drept), „Amin“ (şi ducem mâna la umărul stâng). Închinarea sau semnul sfintei cruci se face în biserică în timpul săvârşirii Sfintei Liturghii şi slujbelor religioase, şi în orice altă împrejurare a vieţii, când credincioşii cer ajutorul lui Dumnezeu, aducându-I în acelaşi timp şi mulţumiri pentru binefacerile Sale. Închinarea nu se face la fel în toate confesiunile creştine: ortodocşii se închină cu trei degete (pe care le duc la frunte, la piept la umărul drept şi la umărul stâng, simbolizând că: din Tatăl S-a născut Hristos, a coborât pe pământ şi şade de-a dreapta Tatălui), însoţind semnul cu cuvintele: „în numele Tatălui, Fiului şi al Sfântului Duh“.  Semnul crucii arată credinţa în Sfânta Treime, în mântuirea omului prin răstignirea lui Iisus Hristos; înseamnă credinţa în jertfa Lui şi hotărârea creştinului de a răstigni pe omul cel păcătos din el. Semnul crucii îndepărtează duhul cel rău, care este păcatul. Biserica Ortodoxă începe şi sfârşeşte toate slujbele şi rugăciunile prin semnul Crucii, invocând puterea ei sfinţitoare prin care Sfintele Taine ajută la sfinţirea şi mântuirea omului. Semnul Sfintei Cruci însoţeşte îngenuncherile şi mătăniile la rugăciune.

 Pilda zilei     

Un rotar care nu este rotar

Într-o zi, un ofiţer zise în faţa plutonului său:
– „Să iasă afară rotarii!”
Ieşiră înainte câţiva soldaţi şi ofiţerul a început a-i întreba pe fiecare unde a învăţat rotăria şi cât se pricep.
Ajunse Ia un soldat, pe care îl întrebă:
– „Şi tu eşti rotar, băiete?”
– „Eu nu sunt rotar…”
– „Atunci de ce-ai ieşit?”
Soldatul i-a răspuns:
– „Pe mine mă cheamă Rotaru, dar n-am fost rotar în viaţa mea.”
Aşa e şi cu mulţi creştini din ziua de azi: îşi zic creştini, dar nu-s creştini, după cum nu era rotar acel soldat, pe care, totuşi, îl chema Rotaru.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău